Huising Strategische Communicatie  ondersteunt organisaties in maatschap-pelijk relevante sectoren bij het vertalen van hun strategische keuzes naar concrete communicatie.

 

 

Sonja Huising is sterk in het meedenken over inhoud, strategie, beleid en processen. Zij doet dit met oog voor verschillende belangen en bestuurlijke verhoudingen.

 

 

Mr. drs. Sonja Huising startte in 1998 een eigen bureau. Haar interesse in de publieke sector – zorg, kinderopvang, sociale werkvoorziening en overheden – voorzag zij van een inhoudelijk fundament met twee academische studies: gezondheidsrecht en medische sociologie.

 

Na gewerkt te hebben bij Prismant (onderzoeksinstituut ziekenhuizen) en het NIGZ (Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) werkte zij als adviseur bij een communicatieadviesbureau gericht op de non-profit sector.

Gesprekspartner

Concreet

Kenmerkend

Nieuwsgierig?

Sonja Huising is uw gesprekspartner als het gaat om hoe u strategische keuzes laat doorklinken in uw communicatie. Met kennis van zaken en vanuit ruime ervaring denkt zij met u mee en voorziet u van onderbouwde feedback. Met als resultaat dat de juiste positionering van uw organisatie in concrete boodschappen en communicatiemiddelen doorklinkt bij uw medewerkers, achterban en stakeholders.

Voor het omzetten van strategische en tactische vraagstukken naar een samenhangend geheel van communicatieacties, is Sonja Huising de aangewezen persoon. Ze voerde verschillende interim opdrachten uit waarin het structureren van grote communicatietrajecten of het leidinggeven aan een team van communicatieprofessionals aan de orde was. Verder strekt haar jarenlange ervaring als tekstschrijver tot aanbeveling. Zo ook haar ervaring met het organiseren van congressen en kleinere bijeenkomsten. Waar nodig werkt Huising Strategisch Communicatieadvies samen met een breed netwerk van specialisten (vormgevers, webbouwers, videomakers etc.). Dit naar volle tevredenheid van opdrachtgevers.

Sonja omschrijft zichzelf en haar werk als volgt: “Ik ben een proactieve, analytisch ingestelde adviseur en een daadkrachtige manager. Gestelde doelen worden kwalitatief goed en tijdig gerealiseerd. Ik zou mezelf typeren als netwerker en teamspeler. Mijn stijl van leidinggeven is coachend en doelgericht.”

Wilt u weten wat Huising strategisch communicatieadvies voor u kan betekenen?

Bel 06 54 99 03 04 voor een vrijblijvende nadere kennismaking.

Advies

Interim

Organisatie

Schrijven & redactie

VGN

Brancheorganisatie Kinderopvang

Positionering communicatie(afdeling)

 

Opdracht

Analyseer hoe communicatie op dit moment binnen de vereniging gepositioneerd is en adviseer over de mogelijke verbetering daarvan. Zowel de rol van de communicatie-professionals als die van andere relevante spelers binnen de organisatie komt daarbij in beeld.

 

Resultaat

Op basis van acht interviews met medewerkers, MT-leden, directeur en voorzitter is een analyse gemaakt. Deze analyse vormde de basis voor een gedegen advies voor een intern daadkrachtige communicatieafdeling en daarmee voor het verbeteren van de externe positionering van de VNG (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Analyse en advies werden in zes weken afgerond.

 

 

Professionalisering communicatie

 

Opdracht

Professionaliseer de interne en externe communicatie van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

 

Resultaat

Er is een stevige verbinding gemaakt tussen het meerjarenbeleidsplan van de organisatie en de communicatie. Strategische communicatie heeft hiermee een duidelijke plaats gekregen. De website is geprofessionaliseerd en er is een nieuwsbrievenlijn ontwikkeld. Woordvoering vroeg veel aandacht ten tijde van de situatie bij Het Hofnarretje, dat overigens geen lid was van de brancheorganisatie. Vragen werden opgevangen, een intensief perstraject werd opgezet en de woordvoering werd professioneel ter hand genomen. Door goed doordachte crisiscommunicatie kon de brancheorganisatie haar verhaal professioneel overbrengen.

 

 

LHV

Gemeente Utrecht

Positionering afdeling Communicatie & PA/invulling functie afdelingshoofd

 

Opdracht

Geef invulling aan de functie hoofd Communicatie & PA a.i. met een drieledige opdracht: verheldering van de verantwoordelijkheden en werkafspraken rond de afdeling communicatie, meedenken over profiel en de selectie van nieuwe hoofd Communicatie & PA en advisering over de rollen van voorzitter, bestuur, directeur, managementteam en beleidsadviseurs op het vlak van communicatie en PA.

 

Resultaat

De vereniging heeft een stevige communicatieafdeling die goed gepositioneerd is binnen de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging). De routes zijn uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld als het gaat om woordvoering. Verantwoordelijkheden liggen waar ze horen. Per 1 maart 2014 is een nieuw hoofd Communicatie & PA gestart.

 

Ontwikkeling en uitvoering communicatie transities

 

Opdracht

Geef als projectleider invulling aan de communicatie over de transities (in het kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling). Zowel strategisch advies, het uitzetten van de communicatielijnen, het opzetten van de benodigde overlegstructuren als (het begeleiden van) de totstandkoming van concrete communicatiemiddelen is daarbij aan de orde.

 

Resultaat

De Gemeente Utrecht heeft de communicatie over de transities in 2014 gestructureerd en in samenhang opgepakt. De Utrechters zijn geïnformeerd via o.a. de website, een folder (oplage 170.000), een advertentiereeks en diverse bijeenkomsten. Daarnaast zijn relevante samenwerkingspartners benaderd en gefaciliteerd, mede met het oog op de cliëntcommunicatie. Verder is de samenwerking met bestuurscommunicatie en persdienst geïntensiveerd. In de tweede fase van de opdracht is een bredere inbedding van de communicatie over jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning/zorg binnen het totale beleidsterrein van maatschappelijke ontwikkeling gerealiseerd.

 

AZN

Studiereis/Open Nederlandse Ambulancewedstrijden (1e editie/internationaal)

 

Opdracht

Organiseer (in teamverband) een studiereis voor bestuurders van AZN (Ambulancezorg Nederland), stakeholders, Eerste Kamerleden, een DG van VWS en een vertegenwoordiger van de Inspectie. Organiseer (in teamverband) de eerste Open Nederlandse Ambulancewedstrijden.

 

Resultaat

Studiereis

In samenwerking met een programmamanager van AZN die verantwoordelijk was voor de inhoud, en een native Israëli-netwerkcontact, is een zeer succesvolle, meerdaagse studiereis naar Israël georganiseerd. Op basis van dit succes is besloten elke twee jaar een soortgelijke studiereis te organiseren.

 

Eerste Open Nederlandse Ambulancewedstrijden

De internationale ambulancewedstrijden zijn in 2010 voor de eerste keer naar Nederland gehaald. Doelstelling van de wedstrijden was om op uitvoerend niveau te leren van elkaar maar ook een positief beeld van de ambulancezorg neer te zetten. Om de wedstrijden tot een succes te maken, is gewerkt in een team bestaande uit een programmamanager van AZN (inhoud), een opleidingsdeskundige (casuïstiek) en een communicatie-expert. Naast aandacht in de geschreven pers, is in het prime time tv-programma Hart van Nederland uitgebreid aandacht besteed aan deze eerste Open Nederlandse Ambulancewedstrijden.

 

LAD

Ontwikkeling en uitvoering magazine

 

Opdracht

Werk, op basis van het gemaakte strategische communicatieplan voor de LAD (Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband), een magazine uit. Doel daarvan is achtergrond en opinie te laten zien, naast de snelle, actuele informatievoorziening via website en digitale nieuwsbrief.

 

Resultaat

Met een eerder afgeleverd communicatieplan als basis is in korte tijd een magazine ontwikkeld. In samenwerking met de vormgever zijn de directeur en externe redactieleden intensief betrokken bij het ontwikkelingstraject. Ook is er een redactiestatuut ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat de leden enthousiast zijn over het blad. Daarvoor zijn tientallen sprekende interviews geschreven.

 

 

Brancheorganisaties

Overige opdrachtgevers

Mr. drs. Sonja Huising

Huising Strategische Communicatie

Prinses Irenelaan 1

4002 AR Tiel

 

06 54 99 03 04

info@sonjahuising.nl

 

 

 

contact

home

opdrachtgevers

opdrachten

Sonja Huising